Statement naar aanleiding van publicaties in AD/UN

De leefbaarheid en de eenzijdige woningvoorraad in Kanaleneiland waren een grote zorg. Daarom hebben Gemeente, Heijmans, Mitros en Portaal zich verenigd in de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM). Met het doel om met koop, vrije sectorhuur en sociale huur een diverse wijk te creëren waarin de leefbaarheid wordt verbeterd. Zowel Mitros als Portaal hebben woningen ingebracht in ruil voor aanzienlijke tegenpresentaties, waaronder renovatie van de woningen, aanleg van nieuw openbaar gebied en grond voor nieuwe sociale huur. Dus niet ‘voor niets’, zoals wel wordt gesuggereerd.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de beoogde gebiedstransformatie te realiseren door alle bestaande woningen te slopen en overal nieuwe woningen te realiseren. Als gevolg van de economische crisis (vanaf 2009) was dit niet meer haalbaar. Om toch de (maatschappelijke) doelen te realiseren voor de wijk Kanaleneiland, is daarom in 2013 gekozen voor aanpassing van de plannen. Daarin is meer ruimte voor grondige renovatie van bestaande woningen, is het aandeel sloop/nieuwbouw verkleind en wordt fors geïnvesteerd in nieuwe openbare ruimte.

Om nieuwe bewoners naar de wijk te trekken, werd besloten om te proberen een deel van de woningvoorraad op de markt te brengen. Er zijn talloze overleggen gevoerd met vele marktpartijen (ontwikkelaars èn beleggers). Vrijwel alle marktpartijen haakten af en waren niet bereid om in Kanaleneiland te investeren. Uiteindelijk is in 2015 met Aventicum een partij gevonden die wèl bereid was om woningen in Kanaleneiland van de GEM te kopen, op te knappen en vervolgens te verhuren. De financiële afspraken die met Aventicum zijn gemaakt, voldoen aan de eisen van de Autoriteit Woningcorporaties en zijn bovendien gebaseerd op onafhankelijke taxaties (DTZ). Dat Aventicum de woningen inmiddels heeft doorverkocht, is buiten de invloed van GEM. Als gevolg van de slechte economische situatie ten tijde van de verkoop aan Aventicum is de GEM er niet in geslaagd om aan Aventicum beperkende voorwaarden ten aanzien van de woningen op te leggen.

De samenwerking binnen de GEM heeft ervoor gezorgd dat de leefbaarheid in Kanaleneiland verbeterd is en daarmee zijn de initiële doelstellingen behaald.